Årsmöten

Årsmöte 2024

Datum: 21 mars 2024 kl. 19.00
Lokal: Ängby IFs klubblokal, Vultejusvägen 12, gröna byggnaden


Fikat är framdukat från 18.45.


Innan mötet börjar kommer det hållas ett föredrag.

Inger Larsson, boende i Bromma Kyrka, kommer att berätta om en bok som Bromma hembygdsföreningen har givit ut nu i januari.


Boken handlar om området precis söder om Bromma Kyrka och Eneby, dvs det som på 1600-talet kallades Ängby säteri och sträckte sig ner till Mälaren.

Huvudbyggnaden till detta säteri är det som idag kallas Ängby slott. Boken har titeln ”Stora Ängby gård från forntid till nutid” och handlar om allt från adelsfamiljerna som byggde slottet och den äldre byggnaden bredvid från 1660-talet till militärerna på slottet och 4H-gården vid Björklunds hage.
Dagordning
1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande
2. Anteckning av närvarande och upprä!ande av röstlängd
3. Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika
rösträknare, för mötet
4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat
5. Fastställande av dagordning
6. Behandling av årsredovisning
7. Behandling av revisionsberä!else
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Behandling av förslag från styrelsen
12. Behandling av inkomna motioner
13. Behandling av verksamhetsplaner och budget
14. Beslut om avgi$ till föreningen för nästkommande
verksamhetsår
15. Beslut om arvoden
16. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen;
antalet styrelseledamöter föreslås oförändrat vara sju.
17. Val av ordförande i styrelsen
18. Val av övriga ledamöter i styrelsen
19. Val av revisorer och en suppleant
20. Val av valberedning
21. Eventuellt övriga frågor
22. Mötets avslutande